[ti:两只蝴蝶] [ar:郑源] [al:我最火] [by:http://www.lrcgeci.com] [offset:500] [00:03.71]歌名:两只蝴蝶 [00:08.38]歌手:郑源 [00:13.36]专辑:我最火 [00:18.42] [02:26.40][00:41.36]亲爱的你慢慢飞 [02:31.27][00:46.22]小心前面带刺的玫瑰 [02:36.29][00:51.29]亲爱的你张张嘴 [02:41.34][00:56.27]风中花香会让你沉醉 [02:46.26][01:01.25]亲爱的你跟我飞 [02:51.28][01:06.31]穿过丛林去看小溪水 [02:56.22][01:11.34]亲爱的来跳个舞 [03:01.34][01:16.33]爱的春天不会有天黑 [03:08.59][01:23.63]我和你缠缠绵绵翩翩飞 [03:13.47][01:28.52]飞跃这红尘永相随 [03:18.49][01:33.56]追逐你一生爱恋我千回 [03:23.49][01:38.47]不辜负我的柔情你的美 [03:48.60][03:28.52][01:43.55]我和你缠缠绵绵翩翩飞 [03:53.48][03:33.50][01:48.53]飞跃这红尘永相随 [04:08.70][03:58.47][03:38.52][01:53.55]等到秋风起秋叶落成堆 [04:13.90][04:03.46][03:43.47][01:58.54]能陪你一起枯萎也无悔 [04:20.71][02:03.76] LRC歌词网音乐网http://www.lrcgeci.com提供